Windows Sysinternals Suite 是一套由微软官方免费提供的系统工具集 https://docs.microsoft.com/zh-cn/

masscan -iL ip.txt -p1-65535 --rate=1000 -oL port.txt

互联网 sudo nmap -sn -PE -T4 -oG nmap -iL c.txt | grep -o '\(\([0-9]\|[1-9][0-9]\|

关于自动资产收集轮子开发的一些思路 技术选型:使用golang进行开发,调用第三方轮子(除非能比第三方轮子写的好,可以不调用),调用第三方存在依赖问题,可采用

提取子域名的对应ip ./bin/massdns -r lists/resolvers.txt -q -t A -o S -w results.txt bai

多种exec按需求用吧,参数很多,或者需要用很多管道符的时候推荐用/bin/bash -c 来执行 func RunCommand(command strin